วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ 2204 - 2103 บทที่ 1

บทที่ 1

ความรู้เบื้องต้นโปรแกรมMicrosoft Excel 2010      โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel มีชื่อเสียงในด้าน การคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข และการทำบัญชี ต่าง ๆ การทำงานของโปรแกรม ใช้ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวตั้ง (columns) เป็นหลัก ซึ่งเราเรียกโปรแกรมในลักษณะนี้ว่าเป็น Spread Sheet

ไฟล์ของ Excel เปรียบเสมือนหนังสือ 1 เล่ม ที่ประกอบไปด้วยหน้า หลาย ๆ หน้า ไฟล์ของ Excel เรียกว่าเป็นสมุดงาน (Workbook) และในแต่ละหน้า เรียกว่า เป็น แผ่นงาน (Worksheet) ในแต่ละแผ่นงาน จะแบ่งออกเป็นตาราง ซึ่งประกอบไปด้วย ช่องตาราง จานวนมาก ซึ่งเรียกว่า เซลล์ (Cell) เซลล์คือส่วนตัดกันของแถวและคอลัมน์ ใน แผ่นงานหนึ่ง ๆ ของ Excel 2010 จะมีแถวทั้งหมด 1,048,576 แถว และ จะมี คอลัมน์ทั้งหมด จานวน 16,384 คอลัมน์ โดยเรียงชื่อตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ A จนถึง Z และ ต่อด้วย AA จนถึง AZ, BA จนถึง BZ ไปจนถึง XFD และในสมุดงานหนึ่ง ๆ จะมีแผ่นงานได้จานวนมาก ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Excel คืออะไร

       Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (speadsheet) หรือโปรแกรมตารางงาน ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่างๆลงบนแผ่นตารางงาน คล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งช่องตารางแต่ละช่องจะมีชื่อประจำแต่ละช่อง ทำให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล สะดวกต่อการคำนวณและการำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ สามารถจัดข้อมูลต่างๆได้อย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

ลักษณะของExcel

  1.  คอนโทรลเมนู (Control Menu)  เป็นไอคอนสัญลักษณ์ของโปรแกรม Microsoft Excel  ซึ่งเป็นที่เก็บคำสั่งเกี่ยวกับการเปิด - ปิด ย่อ - ขยาย และย้ายกรอบวินโดว์
2.  แถบชื่อ (Titles Bar : ไตเติลบาร์) เป็นแถบที่ใช้แสดงชื่อของวินโดว์นั้น ๆ
3.  ปุ่มมินิไมซ์ (Minimize) ใช้ย่อวินโดว์ลงไปเก็บไว้ใน ทาส์กบาร์ (แถบสีเทาด้านล่างของจอภาพ)
4.  ปุ่มแมกซิไมซ์ (Maximize) ใช้ขยายวินโดว์ให้มีขนาดใหญ่เต็มจอภาพ
5.  ปุ่มปิด (Close) ใช้สำหรับปิดวินโดว์
6.  แถบคำสั่ง (Menu Bar : เมนูบา์) เป็นแถบที่ใช้แสดงรายชื่อคำสั่งต่าง ๆ เพื่อให้เราเลือกใช้ 
7.  แถบเครื่องมือ (Toolbars : ทูลบาร์)  เป็นแถบเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใ้ช้สั่งให้ Microsoft Excel ทำงานตามที่เราต้องการ
8.  แถบสูตร (Formular Bar : ฟอร์มูล่าบาร์) เป็นแถบที่ใช้แสดงข้อมูลและสูตรต่าง ๆ ใน่อง (Cell) ที่เรากำลังใช้งานอยู่               9.  แถบเลื่อน (Scroll Bar : สโครว์บาร์) ใช้เลื่อนเอกสารไปทางซ้าย - ขวา หรือเลื่อน ขึ้น - ลง
10 . เวิร์คชีต (Work Sheet : กระดาษคำนวณ) หมายถึง กระดาษคำนวณแต่ละแผ่น  ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนที่เราใช้ในการป้อนข้อมูล และสูตรคำนวณต่าง ๆ (ดูจากแถบเลือกชีต จะมีชื่อ Sheet1, Sheet2, Sheet3,....) ซึ่งเราเรียกเวิร์คชีตหลาย ๆ แผ่นนี้ว่า "สมุดงาน (เวิร์คบุ๊ต : Work Book)"

1.  แถบชื่อ (Title Bar) คือส่วนที่แสดงชื่อของโปรแกรมนั้นซึ่งคือMicrosoft Excel แสดงชื่อของแฟ้มหรือสมุดงานแทน
2.  แถบคำสั่ง (Menu Bar) คือแถวที่รวมคำสั่งที่ใช้ในการทำงานได้แก่  แฟ้ม (File)  แก้ไข(Edit)  มุมมอง (View)  แทรก (Insert)  รูปแบบ (Format)  เครื่องมือ (Tool)  ข้อมูล (Data)  หน้าต่าง(Window)   ตัวช่วย (Help)
3.  แถบเครื่องมือ(Tool Bar) เป็นแถบที่ใช้แสดงเครื่องมือสำหรับสั่งให้ Microsoft Excel ทำงานในเรื่องต่าง ๆ               
4. แถบสูตร (Formular Bar) เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลและสูตรต่าง ๆ ในเซลล์ที่เรากำลังทำงานอยู่ ใช้ป้อนข้อมูลและแก้ไขข้อมูล  จะแตกต่างจากโปรแกรม Microsoft Word ที่ไม่มี                                                                                              
5.  แถบชีตงาน (Sheet Bar)  แสดงชื่อชีทงานที่ใช้งานอยู่                                                                                         
6.  แถบสถานะ (Status Bar)  เป็นส่วนที่แสดงสถานะการทำงานของ Excel และแป้นพิมพ์                                                 
7.  แถบเลื่อน (Scroll Bar) ใช้เลื่อนเอกสารไปซ้าย - ขวา หรือ เลื่อนขึ้น – ลง                                                            
8.    ตัวชี้เซลล์ (Active Cell) หรือ (Cell Pointer) คือเซลล์ที่กำลังถูกใช้งานในขณะนั้น  เซลล์ที่เป็นแอกทีฟเซลล์จะมีเส้นกรอบแบบสีดำล้อมรอบอยู่                                                                                                                                                             
 9.สมุดงาน (Work Book)คือ ไฟล์ที่สร้างจากExcel ซึ่งประกอบ Work sheet หลายแผ่นมารวมกัน
10.  แผ่นงาน (Work Sheet) หมายถึงพื้นที่ส่วนที่ใช้เป็นกระดาษคำนวณมีลักษณะเป็นตาราง เราสามารถป้อนข้อมูลและสูตรคำนวณต่าง ๆ ลงไปในเซลล์ นอกจากข้อมูลในเซลล์แล้วยังสามารถวางวัตถุ เช่น รูปภาพหรือชาร์ต (Chart) ลงบนแผ่นงานได้อีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น